User image

Рекламације

Интернет продавница Klett издавачка кућа доо Београд поштује права својих купаца, као и чињеницу да су људи у Србији још увек неповерљиви по питању куповине преко Интернета. Због тога смо решили да поступак рекламације максимално поједноставимо, како би и купцу и себи у што већој мери олакшали посао.

Трговац је дужан да испоручи робу која је саобразна уговору.
Трговац је одговоран за несаобразност робе уговору која се појави у року од 2. године од дана преласка ризика на потрошача. Купац у овом року може да изјави рекламацију на саобразност робе. Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси Трговац.

Битна напомена:

– 14 дана – рок за решавање рекламације
– Продавац је дужан да потрошачу изда писану потврду или електронским путем потврди пријем
рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији
примљених рекламација

Свако оштећење при транспорту, недостатак неких делова и евентуалну неисправност неког производа купац је дужан да пријави у року од 24 часа од пријема робе. Купац је дужан да примљену робу провери по пријему и ако је дошло до неке грешке, ми ћемо се потрудити да је у најкраћем року исправимо.

Рекламације се могу поднети искључиво у случају када је испоручени производ оштећен, некомплетан или не одговара спецификацији наруџбине. Рекламацију можете извршити телефоном, поштанским писмом или маилом. Подаци за контакт налазе се на страници Контакт. У случају да је рекламација купца на купљени производ оправдана и да се Klett издавачка кућа доо Београд и купац не могу другачије договорити купац може да врати производ, док ће Klett издавачка кућа доо Београд извршити повраћај новца. Повраћај новца се користи искључиво у случају рекламације.

Повраћај новца

Трговац је дужан да без одлагања изврши повраћај уплата које је примио од потрошача, укључујући и трошкове испоруке, а најкасније у року од 14 дана од дана када је примио образац за одустанак.
Интернет продавница Klett издавачка кућа доо Београд ће по пријему враћене робе, након констатације да је роба враћена у некоришћеном стању и без оштећења, извршити повраћај уплате новца коју је примио, користећи иста средства плаћања која је купац користио у првобитној трансакцији, осим ако се купац није изричито сагласио са коришћењем другог средства плаћања. У случају да се ради поврат новца услед уважене рекламације и/или раскида уговора од стране купца у прописаном року, потребно је да нам купац достави број свог текућег рачуна у банци или пошти и средства враћамо на његов рачун.

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Klett издавачка кућа доо Београд је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

Право потрошача на одустанак од уговора

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон)

Потрошач има право да одустане од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија у року од 14 дана, без навођења разлога и додатних трошкова, осим трошкова из чл. 34. и 35. овог закона (у даљем тексту: одустанак од уговора). Потрошач остварује право на одустанак од уговора изјавом коју може дати на посебном обрасцу за одустанак од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија или на други недвосмислен начин (у даљем тексту: образац за одустанак). Изјава о одустанку од уговора код уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија сматра се благовременом уколико је послата трговцу у року из става 1. овог члана.
Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу. Ако трговац омогући потрошачу да електронски попуни и пошаље образац за одустанак, дужан је да га о пријему обрасца без одлагања обавести у писаној форми или на другом трајном носачу записа.
Протеком рока из члана 29. овог закона престаје право потрошача на одустанак од уговора.
Терет доказивања да је поступио у складу са одредбама ст. 1.-5. овог члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на потрошачу.
Облик и садржину обрасца за одустанак прописује министар надлежан за послове заштите потрошача.
Уз рачун, доставља се потрошачу образац за одустанак од уговора.

Обавезе потрошача у случају одустанка од уговора

– У случају одустанка од уговора, попуњен образац за одустанак пошаљите нам поштом на адресу Klett издавачка кућа доо Београд из обрасца.
Рок за одустанак од уговора износи 15 дана, овај рок тече од дана када сте Ви примили робу или лице које сте овластили за пријем робе у Ваше име.
– Дужни сте да нам робу у оригиналној амбалажи, са свом пропратном документацијом, вратите без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана кад сте послали образац за одустанак (Образац за одустанак сматра се посланим даном предаје на пошту и од тог дана тече рок за враћање робе продавцу).
– Сносите пуну одговорност уколико дође до умањења вредности робе која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили природа, карактеристике и функционалност робе.
– За свако коришћење преко тога потрошач ће одговарати за умањену вредност робе.
– У складу са одредбама Закона о заштити потрошача, Ви сносите трошкове враћања робе.
– Износ који сте платили по основу уговора, биће Вам враћен најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о једностраном раскиду.